Privacy verklaring inzake de wet AVG
Huidverzorgingspraktijk Jindra, gevestigd te Julianadorp is verantwoordelijk voor de gegevens die ze opslaat van haar klanten zoals weer gegeven in deze privacyverklaring.
Contactpersoon voor Huidverzorgingspraktijk Jindra is Jindra Venneker die tevens eigenaar is en de enige medewerker  in de salon. Alles wat met de praktijk te maken heeft vindt plaats in eigen beheer. Er is dus geen sprake van derden die inzage hebben in gegevens.

 Doelbinding
Huidverzorgingspraktijk Jindra vraagt alleen om klantgegevens als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel. Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan voor dit doel nodig zijn.

Bewaartermijn
Opgeslagen gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakleijk. Als gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel worden ze vernietigd en/of gewist.
Sommige gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn. Deze termijn wordt dan aangehouden.

Verwerkingsovereenkomsten
Huidverzorgingspraktijk Jindra maakt geen gebruik van diensten van derden die in opdracht klantgegevens verwerken.

Toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens
Toestemming is niet altijd noodzakelijk als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens en zal, in deze gevallen, ook niet worden gevraagd.
Als toestemming wel noodzakelijk is zal dit worden gevraagd. Bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, het gebruik van foto’s op de website of het noteren van huidskleur, medische gegevens e.d. In dit geval wordt de klant altijd gevraagd hiervoor te tekenen of digitaal een vinkje te zettten.

Welke gegevens worden vastgelegd?
Huidverzorgingspraktijk Jindra slaat contactgegevens en behandelhistorie op in een eigen database. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Jindra zelf en zijn niet in te zien door andere personen.
Op verzoek van de klant kunnen deze gegevens altijd worden opgevraagd of ingezien. Deze gegevens worden verwijderd op verzoek van de klant of twee jaar na de laatste behandeling.
Ten behoeve van de administratie wordt alleen de eerste voorletter en de achternaam van de klant vastgelegd. Volgens de regels van de belastingdienst worden deze gegevens zeven jaar bewaard waarna ze worden vernietigd en verwijderd.
Het papieren archief wordt bewaard in een kast met een slot waar alleen Jindra zelf de sleutels van heeft. Digitale documenten zijn alleen toegankelijk d.m.v. een wachtwoord. Dit geldt ook voor foto’s van behandelingsresultaten en foto’s en filmpjes t.b.v. informatie op de website en reclamedoeleinden.
De computers die worden gebruikt zijn voorzien van een firewall, virusbescherming en automatisch schermslot na twee minuten.

Direct marketing
Huidverzorgingspraktijk Jindra heeft het recht om een aanbod doen per post of telefonisch zonder toestemming van de klant. Een digitaal aanbod zoals bijvoorbeeld via WhatsApp, sms of e-mail mag nooit worden gestuurd zonder toestemming.
De klant heeft het recht bezwaar te maken tegen een aanbod per post of telefonisch. Ook heeft de klant altijd het recht de toestemming voor de digitale marketing in te trekken. In beide gevallen wordt de marketing dan direct gestopt.
Huidverzorgingspraktijk Jindra zal in alle marketing duidelijk aangeven dat de klant het recht heeft de marketing te stoppen en zal hier ook in aangeven hoe de klant dit aan kan geven.

 Dataportabiliteit
Gegevens die worden vastgelegd t.b.v. een analyse worden opgeslagen in de database in het klantdosier. Huidverzorgingspraktijk Jindra is niet verplicht dit dosier over te dragen aan de klant maar is wel verplicht deze in te laten zien door de klant als deze hierom vraagt.
Digitale foto’s worden alleen gemaakt en opgeslagen met toestemming van de klant en zullen altijd ter beschikking worden gesteld, of verwijderd als de klant hierom vraagt. De klant geeft toestemming voor het gebruik van foto’s door een “vrijwaarding portretrecht” te tekeken.

Verwerkingsregister
Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt in een verwerkingsregister. Dit is verplicht omdat de klantgegevens niet incidenteel maar structureel worden vastgelegd t.b.v. het klantdosier.

Handelen in geval van een datalek
In het geval er een beveiligingsincident plaats vindt met persoonsgegevens wordt dit altijd gedocumenteerd.
In het geval er een beveiligingsincident plaats vindt met bankrekeningnummers of gegevens waarmee indentiteitsfrauda kan plaats vinden is Huidverzorgingspraktijk Jindra verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Check AVG-proof
Regelmatig wordt er een check uitgevoerd of Huidverzorgingspraktijk Jindra nog AVG-proof is. Dit zal plaats vinden in de volgende situaties:

  • Als er een (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met een derde en er ook persoongegevens moeten worden uitgewisseld. Dan wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • Als er een (nieuwe) medewerker of stagiaire wordt aangenomen. Dan wordt er een “informed consent-formulier” gemaakt
  • Als er wordt begonnen met een nieuw soort behandeling waarbij gegevens over de gezondheid worden vastgelegd. Dan wordt er een “informed consent-formulier” gemaakt
  • Als er een nieuwe website wordt gemaakt. Dan worden er afspraken gemaakt over de beveiliging en “privacy by design” en wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten als dit aan een derde wordt uitbesteed.

Gebruik van cookies
Huidverzorgingspraktijk Jindra maakt geen gebruik van cookies en maakt ook op geen enkele wijze gebruik van advertenties op haar website.

Nieuwsbrief
Huidverzorgingspraktijk Jindra verstuurd regelmatig een nieuwsbrief maar doet dit alleen naar klanten die toestemming hebben gegeven om deze te ontvangen.
In de e-mail van de nieuwsbrief wordt altijd duidelijk aangeven hoe het versturen van de nieuwsbrief kan worden beëindigd.

Website en webwinkel
De website en de webwinkel die daar in is verwerkt voldoen aan de algemene eisen en aan de beveiliging van persoonsgegevens
De website en database wordt bijgehouden in eigen beheer. Er is dus geen sprake van derden.

Kopie paspoort
Huidverzorgingspraktijk Jindra zal nooit een kopie paspoort vragen en/of bewaren

BSN nummer
Huidverzorgingspraktijk Jindra zal nooit een burgerservicenummer vragen en/of noteren en bewaren

Behandeling minderjarigen tot 16 jaar
Huidverzorgingspraktijk Jindra zal bij de behandeling van een minderjarige tot 16 jaar altijd toestemming vragen van een ouder of voogd. Dit is niet verplicht binnen de AVG maar dit sluit wel aan bij de “praktijk voor zorg aan minderjarigen”

Gegevens uitwissen met andere zorgverleners
Als kanten naar de praktijk van Huidverzorgingspraktijk Jindra zijn doorverwezen door een huisarts, huidtherapeut of dermatoloog dan heeft Huidverzorgingspraktijk Jindra het recht om de resultaten van de behandeling terug te koppelen naar deze zorgverlener.  In de praktijk wordt dit alleen gedaan op vezoek van de klant of de zorgverlener die doorverwezen heeft. Dit mag echter alleen als de informatie noodzakelijk is vor het werk. De klant heeft altijd het recht hier bezwaar tegen te maken.